Regulamin Loterii Promocyjnej "Loteria"

zwany dalej "Regulaminem"POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwa loterii promocyjnej.
  Loteria promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "Loterią", jest prowadzona pod nazwą „Loteria".
 2. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię.
  Organizatorem Loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Spółka SDG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-707), ul. Libelta 29/5, wpisana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000289380, Kapitał zakładowy: 200.000,00 zł, NIP 972-11-67-172, Regon 300666095.

  Loteria organizowana jest w celu promocji produktów marki Nordkalk.
 3. Nazwa organu wydającego zezwolenie.
  Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
 4. Obszar, na którym będzie urządzana Loteria.
  Loteria urządzana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Czas trwania Loterii.
  Loteria trwa od dnia 18.03.2019 roku do dnia 28.02.2020 roku.
 6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej.
  Promocyjna sprzedaż produktów uprawniających do wzięcia udziału w Loterii rozpoczyna się w dniu 18.03.2019 roku i kończy w dniu 31.10.2019 roku.
 7. Produkty objete sprzedażą promocyjną.
  Sprzedażą promocyjną objęte są, dostępne w sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, następujące produkty zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”:
  • Wapno węglanowe Nordkalk Standard Cal,
  • Wapno węglanowe Nordkalk Fast Cal,
  • Wapno Nordkalk Magnesium,
  • Wapno granulowane Nordkalk AtriGran.

NAGRODY W LOTERII

 1. Wykaz nagród:
  Nagroda główna w postaci rozsiewacza dwutarczowego firmy AMAZONE (typ maszyny ZA-M 1001 Special  o pojemności skrzyni 1000 l z możliwością jej powiększenia nadstawką do 1500 l o wartości 17.671,41 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 1.963 zł (dodatkowa nagroda pieniężna przypisana zostanie do nagrody głównej tylko w przypadku, gdy laureatem nagrody głównej zostanie osoba fizyczna. Dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona zostanie na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Loterii przez Organizatora. Uczestnik będący osobą fizyczną wyraża zgodę na potrącenie kwoty podatku dochodowego z wygranej nagrody głównej. W przypadku wygrania nagrody głównej przez Podmiot Gospodarczy, dodatkowa nagroda pieniężna nie jest przypisana do nagrody głównej) – 1 nagroda o maksymalnej wartości 19.634,41 zł brutto.
  Nagroda I stopnia w postaci vouchera na 3 tony wapna granulowanego Atrigran wraz z transportem o maksymalnej wartości 3.256,20 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 362 zł (dodatkowa nagroda pieniężna przypisana zostanie do nagrody I stopnia tylko w przypadku, gdy laureatem nagrody I stopnia zostanie osoba fizyczna. Dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona zostanie na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Loterii przez Organizatora. Uczestnik będący osobą fizyczną wyraża zgodę na potrącenie kwoty podatku dochodowego z wygranej nagrody I stopnia. W przypadku wygrania nagrody I stopnia przez Podmiot Gospodarczy, dodatkowa nagroda pieniężna nie jest przypisana do nagrody I stopnia) – łącznie 8 nagród o maksymalnej wartości 28.945,60 zł.
  Maksymalna wartość puli nagród w Loterii wynosi 48.580,01 zł brutto.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na wartości pieniężne lub zamianie na inną nagrodę. Prawo do nagrody w Loterii nie może być przeniesione na osoby trzecie wskazane przez laureata.

DANE OSOBOWE

 1. Z zastrzeżeniem akapitu poniższego Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników i laureatów Loterii jest Nordkalk sp. z o.o., pl. Na Groblach 21, 31-101 Kraków, NIP: 583-21-67-150 REGON: 191248246, KRS 0000010481, BDO 000007866. Inspektorem ochrony danych jest mecenas Katarzyna Kozieł-Kozłowska (inspektorochronydanych@nordkalk.com). Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i przeprowadzenia Loterii a także w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami.
  Administratorem danych osobowych udostępnianych przez laureatów lub Uczestników Loterii w zakresie, w którym będą one przetwarzane w celu a) realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) (tj. obowiązku wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej i prowadzenia związanej z tym ewidencji a także obowiązku prowadzenia ewidencji wydanych wygranych o wartości co najmniej 2280 zł), b) realizacji obowiązków związanych z wydawaniem nagród, c) realizacji obowiązków związanych z przeprowadzeniem postępowań reklamacyjnych oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami a także d) realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych związanych z przyznaniem nagród i kontrolą celno - skarbową jest Organizator, tj. SDG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-707), ul. Libelta 29/5.
  Nordkalk sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w zakresie danych osobowych, których jest administratorem powierzy Spółce SDG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-707), ul. Libelta 29/5 (wpisanej przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000289380, Kapitał zakładowy: 200.000,00 zł, NIP 972-11-67-172, Regon 300666095) przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Loterii.
  Zakres przetwarzanych danych osobowych:
  • imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail (w przypadku wszystkich Uczestników),
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail (w przypadku Uczestników, którzy złożyli reklamację),
  • imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL- adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo (w przypadku laureatów).
  • imię/imiona, nazwisko, imię ojca, data i miejscowość urodzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w tym seria), numer PESEL (w przypadku braku PESEL adres zamieszkania i obywatelstwo) – dotyczy laureatów, którzy zażądali wystawienia imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
  Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane przez okres, którego długość uzależniona jest od celu przetwarzania, w szczególności: a) w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzielono – do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, b) w zakresie ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń, c) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – przez okres, w jakim przepisy nakazują przechowywanie danych, w tym dokumentacji i wypełnianie obowiązków z nich wynikających (w szczególności: najpóźniej do końca roku 2025 r. – w przypadku danych zgromadzonych w ewidencji imiennych zaświadczeń  oraz  w przypadku ewidencji wydanych wygranych), w przypadku danych niezbędnych do wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po zakończeniu w/w okresów przechowywane dane osobowe zostaną usunięte.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Loterii jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO), prawnie uzasadniony interes Nordkalk sp. z o.o. lub Organizatora polegający na konieczności przetwarzania danych osobowych w celu organizacji oraz przeprowadzenia Loterii lub w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest również niezbędność przetwarzania danych do wykonania obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO) ciążącego na Organizatorze określonego w art. 61 ust. 3 pkt 11 w zw. z art. 21 ust. 3 ustawy o grach hazardowych, w przypadku osoby składającej reklamację oraz art. 20 ust. 1 i ust. 9 ustawy o grach hazardowych w przypadku osoby wnoszącej o wydanie imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, art. 20 ust. 5 i ust. 7 ustawy o grach hazardowych w przypadku osób, którym została wydana nagroda o wartości co najmniej 2280 zł, art. 74 ustawy o rachunkowości, art. 41 ust. 7 pkt 1 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, art. 70 § 1 Ustawy Ordynacja Podatkowa - w przypadku danych potrzebnych do wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia Loterii.
  Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Loterii, wydania nagrody a także dokonania innych czynności związanych z przeprowadzeniem i obsługą Loterii. Niepodanie niezbędnych danych uniemożliwia wzięcie udziału w Loterii.
  Dane osobowe Uczestników lub laureatów mogą zostać ujawnione przez Nordkalk sp. z o.o. lub SDG sp. z o.o. podmiotom i organom w sytuacji gdy obowiązek lub uprawnienie do ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe celem doręczenia korespondencji związanej z Loterią, w tym korespondencji reklamacyjnej oraz wydania nagród.
  Osobom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych. W oparciu gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody - zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii przez Uczestnika oraz rezygnacją z nagrody przez laureata Loterii. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
  W celu uzyskania dodatkowych informacji lub skierowania żądań dotyczących przetwarzania przez Nordkalk sp. z o.o. danych osobowych, Uczestnicy i laureaci mogą skontaktować się za pomocą adresu e-mail inspektorochronydanych@nordkalk.com. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub skierowania żądań dotyczących przetwarzania przez SDG sp. z o.o. danych osobowych, Uczestnicy i laureaci mogą skontaktować się za pomocą adresu e-mail office@sdg-bi.pl.
  Dane osobowe Uczestników i laureatów nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
  Dane osobowe Uczestników Loterii w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 (zwane „Rozporządzeniem RODO”), Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
  Uczestnicy Loterii przystępując do Loterii mogą opcjonalnie wyrazić zgodę lub zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz (w zależności od szczególnego celu) adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego przez Nordkalk sp. z o.o., pl. Na Groblach 21, 31-101 Kraków zgodnie z Rozporządzeniem RODO oraz przepisami powszechnie obowiązującymi, z przeznaczeniem do wykorzystania ich w celach marketingowych, w tym:
  • w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2019.123 t.j.) na adres e-mail,
  • w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2019.123 t.j.) w formie wiadomości na numer telefonu komórkowego,
  • dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j.).
  Niewyrażenie którejkolwiek z w/w zgód nie wyklucza uczestnictwa w Loterii.

UCZESTNICY LOTERII

 1. Uczestnikiem Loterii, zwanym w niniejszym Regulaminie „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie i po ich spełnieniu, może być rolnik, zwany w niniejszym Regulaminie „Rolnikiem”, tj. pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, zwany w niniejszym Regulaminie „Podmiotem Gospodarczym” tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ich związki, zrzeszenia lub grupy – niezależnie od posiadanego statusu prawnego:
  1. prowadząca działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym położonym na terytorium RP (w tym także w formie spółki cywilnej) lub
  2. wpisana do prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (ewidencji producentów).
  Uczestnik musi posiadać podczas rejestracji do Loterii oraz na jej późniejszych etapach telefon komórkowy.
  W przypadku, gdy Uczestnikiem Loterii jest Podmiot Gospodarczy, zgłoszenia do Loterii, o którym mowa w pkt 14b) może dokonać tylko osoba/y reprezentująca/ce Podmiot Gospodarczy – zgodnie z zasadami reprezentacji właściwymi dla tego podmiotu lub posiadająca pełnomocnictwo do jego reprezentowania.
 2. W Loterii nie mogą uczestniczyć: właściciele, członkowie zarządu, pełnomocnicy oraz pracownicy, odpowiednio:
  • Organizatora Loterii,
  • NORDKALK Sp. z o.o.,
  • firm bezpośrednio powiązanych kapitałowo z siecią bezpośredniej dystrybucji Nordkalk sp. z o.o.
  oraz członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na innej podstawie, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
 3. Przed przystąpieniem do Loterii Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Przystępując do Loterii Uczestnik akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII

 1. Aby wziąć udział w Loterii należy łącznie spełnić poniższe warunki:
  1. w dniach 18.03.2019 roku - 31.10.2019 roku dokonać zakupu co najmniej:
   • 24 ton wapna sypkiego Nordkalk Standard Cal albo Nordkalk Fast Cal albo Nordkalk Magnesium albo
   • 1 tony wapna granulowanego Nordkalk AtriGran
   zwaną w niniejszym Regulaminie „Wymaganą Ilością” Produktu Promocyjnego, na jednym Dowodzie Zakupu. Jeden Dowód Zakupu uprawnia do jednego zgłoszenia do Loterii. W przypadku zakupu kilku Produktów Promocyjnych w Wymaganej Ilości każdy lub jednego Produktu Promocyjnego o wielokrotności Wymaganej Ilości na jednym Dowodzie Zakupu, Uczestnikowi nie przysługuje możliwość dokonania większej liczby zgłoszeń do Loterii na ten Dowód Zakupu.
  2. w dniach 18.03.2019 roku od godz. 00:00:00.00 - 31.10.2019 roku do godz. 23:59:59.99 (decyduje data wpływu zgłoszenia na serwer) po spełnieniu warunków określonych w pkt 14 a) zarejestrować się do Loterii na stronie internetowej www.nordkalk.pl/loteria.
   Podczas rejestracji Uczestnik zobowiązany jest w formularzu rejestracyjnym do Loterii:
   • wpisać imię i nazwisko,
   • wpisać nazwę i dane Podmiotu Gospodarczego tj. nazwa, adres, NIP (w przypadku podmiotu),
   • wpisać numer telefonu komórkowego,
   • wpisać adres e-mail,
   • wpisać numer PIN otrzymany na wpisany podczas rejestracji numer telefonu komórkowego,
   • wpisać numer Dowodu Zakupu,
   • wpisać NIP sprzedawcy, od którego dokonano zakupu Produktu Promocyjnego w Wymaganej Ilości,
   • złożyć oświadczenie o pełnoletności i braku przesłanek do wyłączenia z Loterii (dotyczy pkt 12 Regulaminu) poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a przy treści tego oświadczenia na stronie internetowej,
   • potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem Loterii przed przystąpieniem do niej oraz złożyć oświadczenie o akceptacji jego treści i zobowiązaniu się do przestrzegania określonych w nim zasad poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a przy treści tego potwierdzenia na stronie internetowej,
   • złożyć oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a przy treści tego oświadczenia na stronie internetowej.
   Formularz rejestracyjny zawiera również pole z captcha do uzupełnienia przez Uczestnika.
   Dodatkowo Uczestnik może wyrazić zgodę/y na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w celach marketingowych niezwiązanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii lub zgodę na prowadzenie działań marketingowych dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących. Niewyrażenie którejkolwiek z tych dodatkowych zgód nie wyklucza uczestnictwa w Loterii.
   Po prawidłowej rejestracji, ukaże się komunikat informujący, iż wypełniony formularz został zarejestrowany do Loterii. Po ukazaniu się tego komunikatu, Uczestnik otrzymuje status Uczestnika zarejestrowanego w Loterii i zostaje utworzone konto Uczestnika zwane dalej „Kontem Uczestnika”. Po otrzymaniu na stronie tekstowego potwierdzenia rejestracji do Loterii, Uczestnik otrzymuje potwierdzenie rejestracji do Loterii na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
   W przypadku spełnienia po raz kolejny warunku zakupowego określonego w pkt 14 a), Uczestnik loguje się na swoje Konto Uczestnika wpisując numer telefonu (podany podczas rejestracji) oraz numer PIN (otrzymany na wpisany podczas rejestracji numer telefonu komórkowego), a następnie wpisuje numer Dowodu Zakupu oraz NIP sprzedawcy, od którego dokonano kolejnego zakupu Produktu Promocyjnego w Wymaganej Ilości. W przypadku utraty wiadomości SMS z numerem PIN, Uczestnik może otrzymać nowy numer PIN wpisując swój numer telefonu komórkowego i naciskając przycisk „Nowy PIN”.
   Zgłoszenie do Loterii musi być dokonane wyłącznie poprzez osobiste wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Uczestnika, bez użycia narzędzi programistycznych, algorytmów lub skryptów dokonujących automatycznego zgłoszenia w miejsce Uczestnika.
  3. Zachować Dowód Zakupu do zakończenia Loterii. W niniejszym Regulaminie przez Dowód Zakupu rozumie się: oryginał paragonu fiskalnego lub kopię faktury VAT potwierdzające zakup Produktu Promocyjnego w Wymaganej Ilości.
  Udział w Loterii ma charakter dobrowolny.
 2. Organizator za każde spełnienie warunków określonych w pkt 14, polegających na prawidłowym zgłoszeniu do Loterii zakupu Produktu Promocyjnego w Wymaganej Ilości, przyznaje Uczestnikowi 1 los w Loterii, zwany dalej „Losem”.
 3. Organizator zastrzega, iż jeden Uczestnik przystępując do Loterii może korzystać wyłącznie z jednego numeru telefonu, który zostanie przypisany do imienia i nazwiska lub nazwy Uczestnika, który jako pierwszy zarejestrował powyższy numer telefonu w Loterii. Ten sam numer telefonu nie może być użyty przez więcej niż jednego Uczestnika w Loterii.
  Jako numer telefonu właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten numer telefonu, który został podany w formularzu rejestracyjnym do Loterii.
  Zgłoszenie udziału w Loterii przez tego samego Uczestnika z podaniem kolejnego numeru telefonu, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą wykluczenia z Loterii zgłoszeń tego Uczestnika dokonanych z podaniem kolejnego numeru telefonu.
 4. W przypadku, gdy podczas rejestracji do Loterii podano numer telefonu, który już wcześniej był zarejestrowany w Loterii, jednakże razem z innym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, zgłoszenie podlega automatycznemu odrzuceniu (nie jest uwzględniane w Loterii) oraz wyświetlony jest komunikat informujący Uczestnika, że taki numer telefonu, został już zarejestrowany w Loterii.
 5. Organizator w trakcie Loterii może dokonywać weryfikacji zgłoszonych Dowodów Zakupu pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności czy zostały wystawione przez sprzedawcę, którego nazwa i adres znajdują się na Dowodzie Zakupu i czy nie są sfałszowane. Dowód Zakupu na potrzeby niniejszej Loterii powinien być czytelny. W przypadku stwierdzenia, iż Dowód Zakupu nie spełnia warunków Regulaminu lub otrzymania przez Organizatora informacji od sprzedawcy, którego nazwa znajduje się na Dowodzie Zakupu, iż wskazany Dowód Zakupu nie został wystawiony przez niego lub zakupiony produkt nie jest Produktem Promocyjnym albo Produktem Promocyjnym w Wymaganej Ilości, Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Loterii i pozbawienia Uczestnika prawa do – ewentualnie już wylosowanej - nagrody. W takim przypadku nagroda przechodzi na osobę rezerwową zgodnie z postanowieniami poniższymi.
 6. Uczestnik może zgłosić swoje uczestnictwo w Loterii wielokrotnie, z zastrzeżeniem, iż ten sam Dowód Zakupu może być wykorzystany do dokonania zgłoszenia do Loterii tylko jeden raz.
  Organizator zastrzega, iż w przypadku przesłania dwóch lub więcej zgłoszeń przez Uczestnika z tymi samymi danymi z Dowodu Zakupu, do Loterii zostanie zarejestrowany ten Dowód Zakupu, który jako pierwszy został prawidłowo zarejestrowany do Loterii.
  W przypadku przesłania przez więcej niż jednego Uczestnika zgłoszenia z takimi samymi danymi z Dowodu Zakupu, Organizator może zażądać przesłania przez każdego takiego Uczestnika skanu lub zdjęcia Dowodu Zakupu. W przypadku otrzymania od Organizatora żądania przesłania wskazanego Dowodu Zakupu, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 3 dni od dnia otrzymania e-maila odesłać zwrotną wiadomością e-mail na adres: office@sdg-bi.pl skan lub zdjęcie wskazanego Dowodu Zakupu. W przypadku niespełnienia tego warunku lub w przypadku przesłania tych samych Dowodów Zakupu przez więcej niż jednego Uczestnika lub w przypadku przesłania Dowodów Zakupu sfałszowanych, wszystkie te zgłoszenia zostają wykluczone z Loterii.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników Loterii, w stosunku do których Organizator stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu, w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony poprzez użycie narzędzi programistycznych lub przez inne działania ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie strony internetowej Loterii bądź systemu loteryjnego. Organizator może wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii, a dokonane przez niego zgłoszenia nie są uwzględniane w Loterii (podlegają wykluczeniu). W przypadku, gdy po losowaniu nastąpi wykluczenie Uczestnika z Loterii z przyczyn wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu, wylosowana przez niego nagroda przechodzi na osobę rezerwową zgodnie z postanowieniami poniższymi.

LOSOWANIE NAGRÓD

 1. Losowania nagród odbywają się w siedzibie Organizatora pod nadzorem Komisji. Z każdego losowania Komisja sporządzi protokół.
 2. Losowania odbywają się poprzez losowy wybór z urny losów oznaczonych cyframi z zakresu od 0 do 9, które utworzą liczbę, do której przyporządkowany jest zwycięski numer zgłoszenia zarejestrowany w bazie danych Organizatora.
  Jednocześnie ustala się następujące zasady dokonywania losowania z urn. W programie komputerowym każdemu zarejestrowanemu zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID od 0 do X). Losowanie zwycięskiego zgłoszenia polega na wylosowaniu z urn, losów z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego zgłoszenia. Liczba urn uzależniona jest od liczby prawidłowych zarejestrowanych zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Na przykład, gdy liczba prawidłowych zarejestrowanych zgłoszeń wynosi 17251, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 2, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 4, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 5, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim zgłoszeniem będzie zgłoszenie o numerze (ID) 5142. Przy czym w przypadku urny zawierającej Losy z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) liczba i wartość cyfr uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku gdy pierwsza cyfra unikalnego numeru (ID) wynosi 2 wówczas w urnie znajdą się 3 Losy z cyframi 0, 1 oraz 2). W przypadku wylosowania zgłoszenia o numerze większym niż liczba prawidłowych zarejestrowanych zgłoszeń, wówczas losowanie jest przeprowadzane ponownie.
 3. Terminy losowań nagród I stopnia.
  W dniu 08.04.2019 r. odbywa się losowanie nagrody I stopnia spośród przyznanych Losów w dniach 18.03.2019 r. – 31.03.2019 r. Podczas losowania, zostanie wylosowany jeden z Uczestników, który zostanie laureatem nagrody I stopnia. W losowaniu nie biorą udziału zgłoszenia wykluczone z Loterii.
  W dniu 09.05.2019 r. odbywa się losowanie nagrody I stopnia spośród przyznanych Losów w dniach 01.04.2019 r. – 30.04.2019 r. Podczas losowania, zostanie wylosowany jeden z Uczestników, który zostanie laureatem nagrody I stopnia. W losowaniu nie biorą udziału zgłoszenia wykluczone z Loterii.
  W dniu 10.06.2019 r. odbywa się losowanie nagrody I stopnia spośród przyznanych Losów w dniach 01.05.2019 r. – 31.05.2019 r. Podczas losowania, zostanie wylosowany jeden z Uczestników, który zostanie laureatem nagrody I stopnia. W losowaniu nie biorą udziału zgłoszenia wykluczone z Loterii.
  W dniu 05.07.2019 r. odbywa się losowanie nagrody I stopnia spośród przyznanych Losów w dniach 01.06.2019 r. – 30.06.2019 r. Podczas losowania, zostanie wylosowany jeden z Uczestników, który zostanie laureatem nagrody I stopnia. W losowaniu nie biorą udziału zgłoszenia wykluczone z Loterii.
  W dniu 08.08.2019 r. odbywa się losowanie nagrody I stopnia spośród przyznanych Losów w dniach 01.07.2019 r. – 31.07.2019 r. Podczas losowania, zostanie wylosowany jeden z Uczestników, który zostanie laureatem nagrody I stopnia. W losowaniu nie biorą udziału zgłoszenia wykluczone z Loterii.
  W dniu 06.09.2019 r. odbywa się losowanie nagrody I stopnia spośród przyznanych Losów w dniach 01.08.2019 r. – 31.08.2019 r. Podczas losowania, zostanie wylosowany jeden z Uczestników, który zostanie laureatem nagrody I stopnia. W losowaniu nie biorą udziału zgłoszenia wykluczone z Loterii.
  W dniu 07.10.2019 r. odbywa się losowanie nagrody I stopnia spośród przyznanych Losów w dniach 01.09.2019 r. – 30.09.2019 r. Podczas losowania, zostanie wylosowany jeden z Uczestników, który zostanie laureatem nagrody I stopnia. W losowaniu nie biorą udziału zgłoszenia wykluczone z Loterii.
  W dniu 08.11.2019 r. odbywa się losowanie nagrody I stopnia spośród przyznanych Losów w dniach 01.10.2019 r. – 31.10.2019 r. Podczas losowania, zostanie wylosowany jeden z Uczestników, który zostanie laureatem nagrody I stopnia. W losowaniu nie biorą udziału zgłoszenia wykluczone z Loterii.
  Do każdego laureata losowane są spośród Losów przyznanych Uczestnikom 2 osoby rezerwowe, które zostaną oznaczone numerem zgodnym z chronologiczną kolejnością ich wylosowania.
 4. Termin losowania nagrody głównej.
  Losowanie nagrody głównej odbywa się w dniu 08.11.2019 r. (po losowaniu nagród I stopnia) spośród wszystkich Losów przyznanych w Loterii w dniach 18.03.2019 r. - 31.10.2019 r. (z wyłączeniem zgłoszeń wykluczonych z Loterii).
  Podczas losowania, wylosowany zostanie jeden z Uczestników, który zostanie laureatem nagrody głównej. Dodatkowo wylosowane zostaną spośród Losów przyznanych Uczestnikom 2 osoby rezerwowe, które zostaną oznaczone numerem zgodnym z chronologiczną kolejnością ich wylosowania.

POWIADOMIENIE O WYLOSOWANEJ NAGRODZIE

 1. W ciągu 2 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od losowania, podejmowane są próby nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem, który został laureatem nagrody głównej lub I stopnia. Połączenie telefoniczne dokonywane jest na numer telefonu Uczestnika – laureata nagrody głównej lub I stopnia, wpisany w formularzu rejestracyjnym do Loterii.
 2. Uczestnik, który został laureatem nagrody głównej lub I stopnia, zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w Loterii, podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko). Próba uzyskania połączenia z danym Uczestnikiem, który został laureatem nagrody głównej lub I stopnia, podejmowana jest sześciokrotnie, przy czym, za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować od 4 do 6 sygnałów. W przypadku sygnału "zajętości" lub zgłoszenia skrzynki pocztowej, następna próba połączenia jest przeprowadzana po minimum 30 minutach.
  Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem, który został laureatem nagrody głównej lub I stopnia nie uda się uzyskać połączenia, wówczas traci on status laureata oraz prawo do nagrody i podjęta jest próba nawiązania połączenia telefonicznego z pierwszą osobą rezerwową, dla której jest powtórzona procedura z niniejszego punktu Regulaminu. Procedura jest powtarzana do momentu połączenia się z osobą rezerwową w kolejności wylosowania zgodnie z pkt 23 albo 24 Regulaminu, która spełni wymogi niniejszego punktu. W przypadku nawiązania połączenia z osobą rezerwową nabywa ona status laureata. Jeśli bezskutecznie zostanie wyczerpana lista osób rezerwowych, nagroda nie jest wydawana i pozostaje w posiadaniu Organizatora, a prawo do nagrody ulega utracie.
 3. Podczas rozmowy telefonicznej z Uczestnikiem, który został laureatem nagrody głównej lub I stopnia jest on powiadamiany o wygranej oraz warunkach nabycia prawa do odbioru nagrody. Prawo do odbioru nagrody wylosowany Uczestnik - laureat nagrody głównej lub I stopnia nabywa – z zastrzeżeniem pkt 28 - po złożeniu u Organizatora na adres: SDG Sp. z o.o., ul. Libelta 29/5, 61-707 Poznań w ciągu 10 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia następującego po dniu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej (liczy się data złożenia do Organizatora) następujących dokumentów:
  1. Wypełnionego i podpisanego oryginału oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1a do Regulaminu (dla osób fizycznych) albo Załącznik nr 1b do Regulaminu (dla Podmiotów Gospodarczych).
  2. Dowodu Zakupu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego w Wymaganej Ilości z danymi zgodnymi z podanymi w zgłoszeniu do Loterii,
  Uczestnik wraz z ww. dokumentami musi przesłać kserokopię:
  • decyzji o wpisie producenta do Krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (ewidencji producentów) prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo
  • zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym nadanym w związku z wpisem producenta do Krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (ewidencji producentów) prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo
  • zaświadczenia z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników (dotyczy tylko Uczestnika prowadzącego działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym położonym na terytorium RP).
  W przypadku wygrania nagrody głównej lub I stopnia przez Podmiot Gospodarczy wraz z ww. dokumentami należy przesłać :
  1. odpis z KRS,
  2. pełnomocnictwo upoważniające do zgłoszenia Podmiotu Gospodarczego do Loterii (tylko w przypadku osób reprezentujących Podmiot Gospodarczy na podstawie pełnomocnictwa).
  W przypadku składania tych dokumentów za pomocą przesyłki, winna ona być oznaczona dopiskiem „Loteria”.
  Dokumenty, które zostaną złożone u Organizatora po 10 dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia następującego po dniu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej, nie będą uwzględniane.
  Organizator zastrzega sobie prawo do żądania (wysłanego w formie e-mail najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy, o której mowa w pkt 26 i 27) złożenia przez Uczestnika wraz z ww. dokumentami wszystkich Dowodów Zakupu zgłoszonych przez Uczestnika do Loterii.

WERYFIKACJA DOKUMENTÓW

 1. Jeżeli Uczestnik - laureat nagrody głównej lub I stopnia nie spełnia warunków opisanych w pkt 27 Regulaminu lub z innych powodów opisanych w niniejszym Regulaminie, zgłoszenie Uczestnika lub sam Uczestnik podlegają wykluczeniu z Loterii lub w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Loterii lub z prawa do nagrody, wówczas taki Uczestnik traci status laureata oraz prawo do nagrody, a nagroda główna lub I stopnia przechodzi na pierwszą w kolejności osobę rezerwową, tzn.: w ciągu 2 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) po niespełnieniu przez Uczestnika - laureata nagrody głównej lub I stopnia warunków podanych w pkt 27 albo po w/w wykluczeniu lub otrzymaniu przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji, przeprowadzona jest procedura opisana w pkt 25, 26 i 27 Regulaminu. Procedura jest powtarzana do momentu spełnienia przez osobę rezerwową, wszystkich warunków określonych w pkt 27 Regulaminu. Jeśli bezskutecznie zostanie wyczerpana lista osób rezerwowych, nagroda nie jest wydawana i pozostaje w posiadaniu Organizatora, a prawo do nagrody ulega utracie.
  Organizator zastrzega, iż nie odsyła Uczestnikom przesłanych przez nich Dowodów Zakupu.

OGŁASZANIE WYNIKÓW

 1. Lista laureatów (imię, pierwsza litera nazwiska oraz miejscowość zamieszkania albo pierwsze cztery znaki numeru NIP lub / oraz numeru identyfikacyjnego nadanego w związku z wpisem producenta do Krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (ewidencji producentów) prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz miejscowość, w której znajduje się siedziba – w przypadku Podmiotów Gospodarczych) publikowana jest sukcesywnie na stronie www.nordkalk.pl/loteria po stwierdzeniu prawa do przyznania nagrody, gdzie będzie dostępna do dnia 28.02.2020 roku.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA

 1. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszej Loterii zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

 1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii nadzór sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru (zwana dalej „Komisją”) powołana przez Organizatora, działająca na podstawie wydanego przez niego Regulaminu, w skład której wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra Finansów.

WYDAWANIE NAGRÓD PRZEZ ORGANIZATORA

 1. Nagrody I stopnia w postaci vouchera wysyłane są najpóźniej 31.01.2020 r. na adres wskazany przez laureata w załączniku nr 1a lub 1b do Regulaminu. Na voucherze znajduje się data jego ważności oraz sposób jego realizacji.
 2. Nagrodę główną laureat odbiera po wcześniejszym umówieniu terminu z Organizatorem najpóźniej 31.01.2020 r. w siedzibie TECH-KOM Sp. z o.o., Żabikowo 1, 63-000 Środa Wielkopolska, po podpisaniu protokołu odbioru nagrody.
  Przed odbiorem nagrody głównej laureat zobowiązany jest do podpisania oświadczenia dotyczącego zajmowania/niezajmowania eksponowanego stanowiska politycznego przez niego lub członka jego rodziny oraz beneficjenta rzeczywistego.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Loterii, od dnia 18.03.2019 r. najpóźniej do dnia 14.02.2020 roku (data wpłynięcia reklamacji do Organizatora). Reklamacje doręczone później nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres: SDG Sp. z o.o., ul. Libelta 29/5, 61-707 Poznań (dostarczone osobiście lub przesyłką rejestrowaną) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: reklamacje@sdg-bi.pl z dopiskiem „Loteria - reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść żądania wraz z jej uzasadnieniem. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uczestnik podaje również adres elektroniczny do komunikacji.
 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do Organizatora tj. do dnia 28.02.2020 r., włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji osobiście lub przesyłką rejestrowaną, Organizator przesyła odpowiedź na reklamację na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Organizator przesyła odpowiedź na reklamację na adres elektroniczny wskazany przez Uczestnika.
  Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

 1. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.
 2. Bieg terminu przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.nordkalk.pl/loteria w okresie od dnia 18.03.2019 r. do dnia 28.02.2020 r.
 2. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
 3. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Regulamin ten stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu tego Regulaminu należy uznać w szczególności usługi takie jak: udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Loterii, rejestrację Uczestników w Loterii oraz dokonywanie zgłoszeń zakupu Produktów Promocyjnych w Wymaganych Ilościach do Loterii. Nadmienione usługi świadczone są nieodpłatnie przez okres trwania Loterii i w związku z jej urządzeniem. Uczestnik może korzystać z usług na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji Uczestnika w Loterii i obowiązuje przez okres trwania Loterii. Uczestnikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, co – w razie stwierdzenia niemożliwości wykonania przez niego lub w stosunku do niego czynności związanych z przeprowadzeniem Loterii - jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Loterii oraz rezygnacją z prawa do ewentualnie wylosowanej nagrody.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej ze świadczeniem w/w usług, w trybie opisanym w Art. 33-35 Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem usługi, opisanej w punkcie 42 powyżej, treści o charakterze bezprawnym. Korzystanie z usług elektronicznych świadczonych w związku z niniejszą Loterią wymaga dostępu do sieci Internet, za pośrednictwem urządzenia z dowolną przeglądarką internetową.